ПРОДАЖБА

НА
НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Необходими документи:

 

1.      Документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор за покупко-продажба и др. – зависи от конкретния случай) ;

2.      Удостоверение за данъчна оценка на имота;

3.      Скица на поземлен имот (издадена или презаверена през последните шест месеца);

4.      Ако за района има влязла в сила кадастрална карта е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми  за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него);

5.      Ако имотът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице и представяне на Удостоверение за сключен граждански брак;

6.      Ако страните не се явяват лично – необходими са:

-     Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на имота;

-     Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);

-     Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.

7. Ако страна в производството е юридическо лице – необходимо е решение на едноличния собственик на капитала за покупка/продажба на имота, както и доказателства за представителната власт на представителя (в случай, че лицето не е пререгистрирано по ЗТР)

8. Допълнителни документи – във всеки конкретен случай нотариусът преглежда представените документи и дава указания за представяне на необходимите допълнителни документи удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона.

 

Дължими такси – изчисляват се върху материален интерес в размер на продажната цена на имота, но не по-нисък от размера на данъчната оценка за имота.

-          Нотариална такса – изчислява се пропорционално съгласно Тарифа за нотариалните такси;

-          Местен данък – 3.0% за Столична община;

-          Такса вписване – 0.1%;

 

Можете да изчислите размера на нотариалната такса за Вашата сделка тук:

 

За Допълнителна информация:

тел: +359887326767