Нотариус 617 - Красимир Бележков

  
МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 

Местните данъци, сред които данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата,  данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства и др. се определят и внасят в приход към бюджета на съответната община (виж по-долу).


Местен данък при възмездно и при безвъзмездно придобиване на имущество

При възмездно придобиване на недвижими имоти/ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, както и при дарение на недвижими имоти/ограничени вещни права върху тях, моторни превозни средства и др. имущество се дължи местен данък. Размерът на данъка се изчислява в процент от стойността на имуществото. Процентът се определя с Наредба от съответния общински съвет (виж по-долу), изчислява се и се внася в полза на общинския бюджет, както следва:


- При прехвърляне на недвижим имот/ограничено вещно право върху недвижим имот – в полза на общината по местонахождение на имота;


- При прехвърляне на МПС/дарение на друго имущество -  в полза на общината по постоянен адрес на купувача. 

Нотариусите имат право да удостоверят извършването на сделка или действие, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права само след като установят, че дължимите местни данъци за имуществото, по отношение на което предстои да бъде сключена сделката са платени.

В нотариалната кантора на нотариус Красимир Бележков при сключване на сделка за възмедно или бевъзмездно прехвърляне на имущество дължимият по сделката местен данък се начислява и внася чрез сметка на Нотариуса посредством интернет - банкиране, за което на страните се издава документ.


Годишни данъци и такси върху недвижимите имоти и превозните средства


След придобиване на Недвижим имот/ограничено вещно право върху недвижим имот или МПС, същото се декларира в общината в определен от ЗМДТ срок (срокът зависи от
основанието за придобиване), след което за имуществото се дължат годишни данъци и такси. При последващо разпореждане с недвижимия имот или превозно средство, на Нотариуса следва да се представи документ, издаден от общината, от който да е видно, че за съответния недвижим имот или превозно средство не се дължат данъци и такси. За недвижимите имоти това е отразено в Удостоверението за данъчна оценка а за Моторните превозни средства се представя Удостоверение или платежен документ, идаден или заверен от съответната община.

 


РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО

 

Стойност на имуществото, на база на която се изчислява размерът на данъка:


Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.  Имуществото се оценява, както следва:
   1. Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната;
   2. Превозните средства  - по застрахователна стойност;
   3. Друго имущество – съобразно чл.33, ал.1 от ЗМДТ (данък се дължи само при дарение на такова имущество);

   При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
   Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия (внуци, деца, родители, баби и дядовци)и между съпрузи.
   При дарение между братя и сестри и техните деца от 0,4 % до 0,8% на сто.
   При дарение между лица извън посочените в т.2 и т.3 от 3,3% до 6,6% на сто.


Следва таблица с размера на данъка по общини, както и банкови сметки на някои общини. 

ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ДАННИ ИМАТ САМО ИНФОРМАТИВЕН ХАРАКТЕР, същите са с източник интернет-сайтовете на отделните общини, не претендират за изчерпателност и точност. При всеки отделен случай следва да се направи проверка за актуалните размер на данъка и банкова сметка.
 

 

Адреси и банкови сметки на районните отдели Местни данъци и такси на Столична община
по данни от интернет-страницата на Столична община. - www.sofia.bg 

 

МДТ Район  Адрес  Телефон  БАНКА  BIC  IBAN 
„СЕРДИКА гр. София  бул. “Мария Луиза” No 88  931 09 84; 931 14 78; 931 14 87  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG40SOMB91308413443144 
„ОВЧА КУПЕЛ”  гр. София  бул. “Цар Борис III” 136  955 58 39; 955 58 69  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG22SOMB91308427577144 
„ВЪЗРАЖДАНЕ” гр. София  бул. “Константин Величков” № 61, вх.В  920 13 84; 920 13 81; 920 06 31  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG86SOMB91308427577544 
ОБОРИЩЕ гр. София  ул. “Силистра” 8  943 34 41; 943 48 21; 943 48 53  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG24SOMB91308413443044 
КРАСНА ПОЛЯНА
ул. “Възкресение” 1А  920 18 11; 920 16 24; 920 02 75  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG20SOMB91308401136144 
ИЛИНДЕН гр. София  жк “Захарна фабрика” 51  821 12 71; 821 12 67; 821 12 65  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG36SOMB91308401136244 
МЛАДОСТ гр. София  Младост 3, бул."Свето Преображение" No 1  974 38 69; 947 42 07; 947 50 39; 947 42 08;  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG73SOMB91308411337844 
СТУДЕНТСКИ гр. София  жк “Студентски град” бл. 5  968 60 65; 868 71 94  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG89SOMB91308411337944 
ИСКЪР гр. София  бул. “Кръстю Пастухов” 18  979 05 72; 979 04 50  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG24SOMB91308411338144 
БАНКЯ гр. София  гр. Банкя, ул. “Княз Борис” 5  99 77 550; 99 77 129; 99 77 045  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG52SOMB91308401136344 
ЛЮЛИН гр. София  жк Люлин III, ул. 309, сграда на соц. подпомагане  925 25 38; 925 25 39  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG68SOMB91308401136444 
НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА ул. “Траен мир” Nо 1  836 43 27; 836 87 93; 836 86 29  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG70SOMB91308427577444 
СРЕДЕЦ И ТРИАДИЦА ул. “Гурко”12  980 06 91; 980 50 96; 980 34 49  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG21SOMB91308427577744 
ЛОЗЕНЕЦ гр. София  бул. “Васил Левски” 2  980 09 12; 980 21 97; 980 09 13  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG05SOMB91308427577644 
ИЗГРЕВ гр. София  ул. “Чехов” 16А  971 28 47; 971 28 96  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG08SOMB91308411338044 
СЛАТИНА гр. София  ул. “Шипченски проход” 67  971 26 94, 971 46 84, 971 31 68  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG69SOMB91308438509944 
КРАСНО СЕЛО гр. София  бул. “Цар Борис III” 124  955 40 27; 955 72 60 ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF BG37SOMB91308427577844 
955 73 11; 955 72 03 
ПОДУЯНЕ гр. София  ул. “Плакалница” 51  847 79 87; 840 90 01  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF  BG56SOMB91308413443244 
КРЕМИКОВЦИ гр. София  кв. Ботунец  9945 671; 9945 672; 9945677  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF  BG72SOMB91308413443344 
НОВИ ИСКЪР гр. София  гр. Нови Искър, Битов комбинат  991 31 08; 991 47 30  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF  BG38SOMB91308427577244 
ВИТОША гр. София  бул. “Цар Борис III” 215, ет. 11  955 59 10; 955 40 28  ОБЩИНСКА БАНКА АД  SOMBBGSF  BG54SOMB91308427577344 

 ПАНЧАРЕВО гр. София

 с. Панчарево, бул. “Самоковско шосе” 15

 974 93 02; 974 93 01

 ОБЩИНСКА БАНКА АД

 SOMBBGSF

BG74SOMB91308421881144

 
Кодове за вид плащане: попълва се задължително "вид плащане" на платежния документ, според вида на прихода:

Код за вид
плащане

Основание за плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането

442200

Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането

442300

Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането

442400

Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането

442500

Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин (ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И МПС

443400

Други данъци