Нотариус 617 - Красимир Бележков

  
МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 

Местните данъци, сред които данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата,  данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства и др. се определят и внасят в приход към бюджета на съответната община (виж по-долу).


Местен данък при възмездно и при безвъзмездно придобиване на имущество

При възмездно придобиване на недвижими имоти/ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, както и при дарение на недвижими имоти/ограничени вещни права върху тях, моторни превозни средства и др. имущество се дължи местен данък. Размерът на данъка се изчислява в процент от стойността на имуществото. Процентът се определя с Наредба от съответния общински съвет (виж по-долу), изчислява се и се внася в полза на общинския бюджет, както следва:


- При прехвърляне на недвижим имот/ограничено вещно право върху недвижим имот – в полза на общината по местонахождение на имота;


- При прехвърляне на МПС/дарение на друго имущество -  в полза на общината по постоянен адрес на купувача. 

Нотариусите имат право да удостоверят извършването на сделка или действие, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права само след като установят, че дължимите местни данъци за имуществото, по отношение на което предстои да бъде сключена сделката са платени.

В нотариалната кантора на нотариус Красимир Бележков при сключване на сделка за възмедно или бевъзмездно прехвърляне на имущество дължимият по сделката местен данък се начислява и внася чрез сметка на Нотариуса посредством интернет - банкиране, за което на страните се издава документ.


Годишни данъци и такси върху недвижимите имоти и превозните средства


След придобиване на Недвижим имот/ограничено вещно право върху недвижим имот или МПС, същото се декларира в общината в определен от ЗМДТ срок (срокът зависи от
основанието за придобиване), след което за имуществото се дължат годишни данъци и такси. При последващо разпореждане с недвижимия имот или превозно средство, на Нотариуса следва да се представи документ, издаден от общината, от който да е видно, че за съответния недвижим имот или превозно средство не се дължат данъци и такси. За недвижимите имоти това е отразено в Удостоверението за данъчна оценка а за Моторните превозни средства се представя Удостоверение или платежен документ, идаден или заверен от съответната община.

 


РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО

 

Стойност на имуществото, на база на която се изчислява размерът на данъка:


Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.  Имуществото се оценява, както следва:
   1. Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната;
   2. Превозните средства  - по застрахователна стойност;
   3. Друго имущество – съобразно чл.33, ал.1 от ЗМДТ (данък се дължи само при дарение на такова имущество);

   При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
   Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия (внуци, деца, родители, баби и дядовци)и между съпрузи.
   При дарение между братя и сестри и техните деца от 0,4 % до 0,8% на сто.
   При дарение между лица извън посочените в т.2 и т.3 от 3,3% до 6,6% на сто.


Следва таблица с размера на данъка по общини, както и банкови сметки на някои общини. 

ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ДАННИ ИМАТ САМО ИНФОРМАТИВЕН ХАРАКТЕР, същите са с източник интернет-сайтовете на отделните общини, не претендират за изчерпателност и точност. При всеки отделен случай следва да се направи проверка за актуалните размер на данъка и банкова сметка.
 

 

Адреси и банкови сметки на районните отдели Местни данъци и такси на Столична община
по данни от интернет-страницата на Столична община. - https://svc.sofia.bg/bank-accounts

 

 

IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги на СТОЛИЧНА ОБЩИНА в ОБЩИНСКА БАНКА АД, кл. Врабча
BIC:     SOMBBGSF
IBAN:     BG81SOMB91303133008301
Данъчен номер:      1223027772
БУЛСТАТ:     000696327
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се впише пълното име на административната услуга.

Забележка:
Сумите, платени за административни услуги по обявената сметка, важат както за Столична община, така и за районните администрации и останалите второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
Сумите са приход на общинския бюджет, независимо дали са внесени по сметката на Столична община или по сметки на второстепенните разпоредители.

IBAN сметка за услугите, извършвани от дирекция "Зелена система"
BIC:     SOMBBGSF
IBAN:     BG19SOMB91308427200644
за пропуски за автомобили     Код: 448007
за съгласуване на проекти     Код: 448001
обезщетения растителност     Код: 448081

IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги, извършвани от направление "Транспорт и градска мобилност"
BIC:  SOMBBGSF   
IBAN: BG78SOMB91303127704201 
Получател: дирекция "Транспорт" при Столична община  

IBAN сметки за услугите, извършвани от дирекция "Общински приходи"

ИМЕ АДРЕС БАНКОВА СМЕТКА
„Общински приходи - Сердика” бул. „Мария Луиза” № 88
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
„Общински приходи - Възраждане” ул. „Пиротска” № 70
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
„Общински приходи - Оборище” ул. „Силистра” № 8
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
„Общински приходи - Красна поляна” бул. „Възкресение” № 1А
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
„Общински приходи - Илинден” ул. „Билянини извори” № 10, вх.Б
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
„Общински приходи - Младост” Младост 3, бул. „Свето Преображение” № 1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
„Общински приходи - Студентски” жк  „Студентски град” бл. № 5
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 89 SOMB 9130 84 113379 44
„Общински приходи - Искър” бул. „Кръстю Пастухов” № 18
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
„Общински приходи - Банкя” гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” № 5
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
„Общински приходи - Люлин” жк. Люлин I, ул. 113 №1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 68 SOMB 9130 84 011364 44
„Общински приходи - Надежда и Връбница” ул. „Траен мир” № 1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
„Общински приходи - Средец и Триадица” ул. „Гурко” № 12
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
„Общински приходи - Лозенец” бул. „Васил Левски” № 2
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
„Общински приходи - Изгрев” ул. „Антон П. Чехов” № 16А
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
„Общински приходи - Слатина” бул. „Шипченски проход” № 67
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
„Общински приходи - Красно село” бул. „Цар Борис III” № 124
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
„Общински приходи - Подуяне” ул. „Плакалница” № 51
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
„Общински приходи - Кремиковци” кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
„Общински приходи - Нови Искър” гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Търговска № 18
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
„Общински приходи - Витоша и Овча купел” бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 10
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
„Общински приходи - Панчарево” с. Панчарево, ул. „Гауди” № 2
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 74 SOMB 9130 84 218811 44

 

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Попълва се задължително в реквизит "Вид плащане" на платежния документ, според вида на прихода

Код за вид плащане Основание за плащане
442100 Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200 Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300 Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400 Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500 Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
448013 Такса за притежаване на куче
448090 Други общински такси
441400 Окончателен годишен патентен данък
448007 Такси за административни услуги
446600 Плащане на глоби