ПРОДАЖБА (ДАРЕНИЕ)
НА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 
Необходими документи:


1.      Свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон) ;
2.      Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
3.      Документ за платен данък върху превозните средства ИЗДАДЕН ИЛИ ЗАВЕРЕН ОТ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
4.      Ако автомобилът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице;
5.      Ако страните не се явяват лично – необходими са:
    a.       Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на автомобила;
    b.       Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);
    c.       Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.

6. Ако страна в производството е юридическо лице, което не е пререгистрирано по Закона за търговския регистър се представят доказателства за представителната власт на представителя.

7. Във всеки конкретен случай, след преглед на представените документи, нотариусът може да даде указания за представяне на допълнителни документи, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона.

Дължими такси:

1. Нотариална такса – изчислява се пропорционално съгласно Тарифа за нотариалните такси в процент върху удостоверявания материален интерес (Материалния интерес е в размер на продажната цена на автомобила, но не по-ниска от застрахователната стойност);

2.Местен данък – Изчислява се в процент от застрахователната стойност на автомобила (Местният данък се внася в полза на общината по постоянен адрес на Купувача, като конкретния размер се гласува ежегодно от съответния общински съвет. За 2010г. за Столична община е в размер на 2.5% ;

Можете да изчислите размера на нотариалната такса за Вашата сделка тук

За допълнителна информация позвънете на:
мобилен: 0887 32-67-67
телефон 02 987-66-45