В НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА СЕ ИЗВЪРШВАТ ВСИЧКИ НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ БЕЗ ЗАПИСАН ЧАС

 

•Преписи от официални и частни документи (представя се оригиналът на документа);


•Изготвяне и/или  удостоверяване на подписите върху Договори за продажба (замяна, дарение) на МПС;


•Изготвяне и/или удостоверяване на подписи, дата и/или съдържание на всякакви едностранни изявления, в т.ч. Пълномощни, Декларации, Молби, Заявления, Разписки  и др.;


•Изготвяне и/или удостоверяване на подписи, дата и/или съдържание на Договори и Споразумения, в т.ч. Договори за прехвърляне на дружествени дялове, Договори за продажба на търговско предприятие, Договор за аренда, Договор за наем, Договор за заем, Споразумение за учредяване на гражданско дружество и др.;


•Представяне на нотариални покани за връчване;

  

 

НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС

 

 

•Изготвяне и/или Удостоверяване на Нотариални актове за прехвърляне на недвижими имоти (продажба, учредяване право на строеж, прехвърляне срещу гледане и издръжка, замяна, дарение, учредяване на ипотека, доброволна  делба и др.);


•Изготвяне и/или удостоверяване на подписите на Договори за доброволна делба на недвижими имоти, Договори за учредяване право на преминаване или право на прокарване на отклонения от мрежи на техническата инфраструктура, съгл. ЗУТ, ЗВ и др, Молби за вписване на законна ипотека;


•Издаване на констативни Нотариални актове за собственост на недвижими имоти на основание представени документи или давностно владение.


•Съставяне на констативни протоколи;


•Приемане на съхранение на документи и книжа;


•Приемане зза съхранение и/или обявяване на саморъчни завещания;

 

•Консултации;

За иготване на проекти на документи се дължи отделна нотариална такса, съгласно Тарифата за нотариалните такси.

 

По уважителни причини и само след предварително записан час е възможно посещение на адрес. Документът, който следва да бъде заверен се представя предварително в нотариалната кантора.